fotoalbums
kontak ons

 

Geagte ouer en leerder/s,

Die Samiestelsel is in ooreenstemming met Laerskool Saamtrek se ETOS, en ten einde die trotse tradisie van die skool met jaloesie te beskerm dat die volgende dissiplinêre beleid daar gestel. Laerskool Saamtrek se ouers, leerders en onderwysers verbind hom plegtig tot die daarstelling van ‘n skoolklimaat waarbinne opvoeding en leer optimaal kan plaasvind. Om hieraan te voldoen, is dit noodsaaklik dat die skool oor ‘n praktiese, uitvoerbare beleid beskik wat sal verseker dat die skool se kurrikulêre en buite-kurrikulêre onderwysprogram so ordelik moontlik sal verloop.

 

Gedragskode:

Die Beheerliggaam van Laerskool Saamtrek aanvaar hierdie gedragskode vir leerders. Die gedragskode as dissiplinêre beleid beoog, volgens die Suid-Afrikaanse Onderwyswet (84 van 1996) dat daar ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing geskep moet word wat toegewy is aan die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses.

Die gedragskode bevat die bepalings van ‘n behoorlike regsproses om die belange van die leerder en enige party wat by dissiplinêre handelinge betrokke is te beskerm.

Die Gedragskode in sy geheel is vir enige ouer of leerder, betrokke aan Laerskool Saamtrek, beskikbaar ter insae. Vervolgens dan net ‘n kern uittreksel van die kode ter verduideliking en ondertekening van aanvaarding.

 

Die benadering en toepassing van die beleid:

Hierdie beleid dien as maatreël om te verseker dat geen leerder deur sy/haar eie ongeoorloofde optrede, of deur die ontoelaatbare gedrag van een of meer medeleerders verhoed sal word om tot volle persoonsverwerkliking te kom nie.

 

Opvoedkundige benadering:

Die beleid sal in ‘n gees van goedgesindheid, liefde en ondersteuning toegepas word, as volg:

 1. Leerders sal met sensitiwiteit en begrip aan die toepassing van reëls onderwerp word.
 2. Simpatieke gesagsleiding teenoor alle leerders sal geskied.
 3. Erkenning van die leerder se waardigheid en eiesoortige aard van die lewensfase waarbinne die leerder hom/haar bevind, sal hoë prioriteit geniet. Daarom ‘n onderskeid tussen die Grondslag-(Gr. R – 3), Intermediêre- (Gr. 4-6) en die Seniorfase aangesien daar ‘n verskil is tussen hierdie leerders se vlak van gewetensvorming, normatiewe onderskeiding en sedelike – selfstandige besluitsvorming.
 4. Met Gr. 7 leerders is daar reeds ‘n hoër mate van normatiewe onderskeiding en gewetensvorming asook ‘n groot mate van verantwoordelikheid. Daarom is daar vir Gr. 7-leerders ‘n strenger toepassing van die reëls en ‘n verwagting dat die leerders ‘n voorbeeld sal wees vir junior leerders.

 

Sedelik- Godsdienstige benadering:

God het elke leerder geroep tot ‘n doel en verwesenliking daarvan. Ingryping sal geskied indien dit blyk dat ‘n leerder se gedrag en houding nie aan Christelike verwagtinge voldoen nie.

 

Verbod op lyfstraf:

Geen persoon in ‘n skool mag aan ‘n leerder lyfstraf toedien nie.

 

Die hoofdoel van die beleid:

 

Die implementering en praktiese toepassing van die stelsel:

‘n Kwantitatiewe debiet- en kredietpuntestelsel word gebruik by Laerskool Saamtrek om gedragsuitvalle betyds te identifiseer en te hanteer, asook om goeie gedrag en werk te beloon.

‘n Leerder word dus gepenaliseer met ‘n krediet indien hy/sy ‘n kategorie een, twee of drie oortreding begaan. Die leerareaonderwyser is verantwoordelik om gesonde oordeel te gebruik wanneer leerders met ‘n krediet gestraf word. Die rekord met oortredings word ook aangewend met intervensie en ook op die leerder se profielkaart.

‘n Volledige lys met kategorie oortredings sal aan elke leerder en ouer beskikbaar wees. Kortliks net ‘n omskrywing van die kategorie oortredings:

Sonder dat die normale verloop in die klaskamer skipbreuk ly sal die proses as volg verloop:

 1. Elke voogonderwyser beskik oor ‘n lêer waarin ‘n lys met die name van alle leerders asook die kategorie oortredings in voorkom. Hierin is ook aanmeldingsvorms.
 2. Elke klas se klasleiers (SEUN EN DOGTER) neem sogens die lêer by die voogklas en sodoende vergesel die lêer dan die klas na die onderskeie personeel en periodes.
 3. Wanneer ‘n insident voorkom neem die betrokke onderwyser die lêer en merk met ‘n kruisie langs die oortreder se naam en in die kategorie blok van toepassing.
 4. Na vyf oortredings per kwartaal teen ‘n leerder se naam sal die voogonderwyser in gesprek tree met die leerder en ‘n oplossing soek vir die frekwensie oortredings. Na ‘n volgende vyf oortredings sal gesprekvoering met die leerder geskied saam met die departementshoof en voogonderwyser. Indien twee gesprekke nie geslaagd was nie en ‘n verdere vyf oortredings word aangeteken sal die betrokke leerder se ouers saam met die skool se dagbestuur of afgevaardigdes en die leerder, in gesprek tree. Indien die leerder steeds nie gehoor gee nie sal ‘n besluit in oorlegpleging met die beheerliggaam van die skool geneem word om verdere en meer drastiese optrede te verseker.
 5. Alle oortredings bly egter op rekord, alhoewel die leerder met die aanvang van ‘n nuwe kwartaal met ‘n skoon blaadjie begin. Alle oortredings vorm dus steeds deel van die leerders se historisiteitsbeeld.
 6. Alle aanmeldings geskied egter uiters vertroulik.

 

Strafmaatreëls

Enige wetlik aanvaarbare en departementele goedgekeurde maatreëls mag toegepas word, waaronder:

 1. Mondelinge of skriftelike vermanings deur onderwysers vir oortredings deur leerders.
 2. Konstruktiewe bykomende skoolwerk of huiswerk. Nie uitskryfwerk nie. Die straf is vir leerders wat deelname van ander leerders aan onderrigaktiwiteite benadeel, of gesels en speel as hy/sy moet werk.
 3. Take soos opruiming en verbetering van die skoolomgewing waar leerders bv. die terrein, badkamers, klaskamers, ens. bemors.
 4. Agterbly na skool (detensie). Verkieslik op Vrydae vir ’n minimum van 1 uur, maar nie langer as twee ure nie. Reëlings hiervoor geskied voortydig per brief aan ouers.
 5. Tydelike skorsing (verbod aan deelname) aan sekere aktiwiteite indien ‘n leerder se gedrag tot nadeel van die aktiwiteit strek.
 6. Behoudend die Onderwyswet en enige toepaslike Provinsiale wet, mag die Beheerliggaam van die skool, na ‘n regverdige verhoor, leerders skors van bywoning van skool vir ‘n tydperk wat nie een week te bowe gaan nie.
 7. Behoudend die Onderwyswet en enige toepaslike Provinsiale wet, mag ‘n leerder permanent geskors word, slegs-
  • Deur die skoolhoof
  • Indien die leerder deur ‘n regverdige verhoor skuldig bevind is en die skorsing deur die beheerliggaam goedgekeur is.

 

Verwerwing van krediete:

Die stelsel maak ook voorsiening daarvoor dat leerders wat goeie gedrag openbaar, goed presteer en oor die algemeen positiewe leerders is, debiete kan verwerf. Die onderwyser sal in die lêer met die nodige dokumentasie aanteken watter positiewe eienskappe van die leerders erken word. Hierdie leerders word ook as volg beloon:

 

Oortredings waarvoor leerders met ‘n krediet gepenaliseer kan word:

Swak taalgebruik, swak gedrag, diefstal, baklei, stokkiesdraai en vernielsugtigheid.